Vpis etažne lastnine

Med nepremičninskimi storitvami, ki jih pokrivamo, smo specializirani tudi za izvajanje storitev evidentiranja etažne lastnine, ki obsegajo ureditev stanja v zemljiškem katastru, vpis stavbe v kataster stavb in na koncu v zemljiško knjigo. Navedene storitve izvajamo na območju celotne Slovenije. Kljub zapletenosti, postopek izpeljemo v celoti, tako da vse storitve dobite na enem mestu - pri nas. 

Vpis etažne lastnine se izvaja na podlagi:


Ponudba vpisa obsega:

 • analizo premoženjsko-pravnega stanja zemljišča in objekta (lokacija objekta, število stanovanj, število poslovnih prostorov, ugotovitev investitorjev in lastnikov, namembnost, velikost in oblika objekta, dosegljivost arhivske dokumentacije),
 • pridobitev ustreznih dokumentov (zemljiškoknjižni izpiski, posestni listi, projektna dokumentacija),
 • naročilo in vodenje postopka določitve zemljišča pod stavbo, ureditve mej in parcelacije (vse skladno z ZEN),
 • pridobitev odločbe Geodetske uprave Republike Slovenije o evidentiranih novih parcelah in parcelnih mejah,
 • priprava elaborata za vpis stavbe v kataster stavb, izvedba obravnave in priprava vprašalnikov (vse skladno z ZEN),
 • vložitev zahteve za vpis stavbe v kataster stavb (skladno z ZEN),
 • pridobitev sklepa Geodetske uprave Republike Slovenije o vpisu stavbe v kataster stavb,
 • priprava akta o oblikovanju etažne lastnine ali sporazuma o delitvi solastnine v etažno lastnino (skladno s SPZ) ter pridobitev podpisa s strani zemljiškoknjižnih lastnikov,
 • formulacija predloga za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo (skladno z ZZK-1),
 • pridobitev sklepa sodišča - zemljiške knjige o dovolitvi vpisa etažne lastnine,
 • formulacija predloga za vpis lastninske in drugih pravic v zemljiško knjigo (skladno z ZZK-1),
 • pridobitev sklepa sodišča - zemljiške knjige o dovolitvi vknjižbe lastninske in drugih pravic.

V primeru, da sporazuma vzpostavitev etažne lastnine ni možna, ostane le še sodna pot, in sicer v obliki posebnega nepravdnega postopka po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine v določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča k stavbi, krajše ZVEtL-1. V celoti izpeljemo tudi tovrstne postopke - od priprave predloga, preko sodelovanja v nepravdnem postopku, do končne rešitve.  

Potek vpisa etažne lastnine je lepo razviden iz diagrama poteka, ki ga najdete tukaj. Veliko koristnih informacij je objavljenih tudi na temle blogu.

Za dodatna vprašanja ali pripravo ponudbe se lahko kadar koli obrnete na naše predstavnike.

Kontaktna oseba je:
Anže UREVC, univ. dipl. inž. grad.,
anze.urevc@dominvest.si,
(04) 581 26 20.

Prav tako nas lahko kadarkoli obiščite na Cesti maršala Tita 18 na Jesenicah ali Ulica Staneta Žagarja 2b v Radovljici.