Zakonodaja s področja upravljanja

Področje upravljanja definira Stvarnopravni zakon (SPZ), za upravljanje področja večstanovanjskih stavb pa je bil sprejet Stanovanjski zakon (SZ-1) kakor tudi večje število podzakonskih predpisov, ki bolj natančno urejajo posamezna področja. V nadaljevanju lahko najdete vse zakone in podzakonske akte, ki urejajo področje upravljanja. Vsekakor je dobro tudi pozanavanje zakonodaje s strani etažnih lastnikov, saj je upravljanje tako lažje, bolj učinkovito in razumljivo.